Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
Secretariatul General al Guvernului Lege  privind privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040" PL
Secretariatul General al Guvernului Ordonanță de urgență a privind parteneriatul public-privat OUG
Ministerul Apărării Naţionale Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare HG
Ministerul Apărării Naţionale Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului” aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa – Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
MINISTERUL MEDIULUI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor HG
Ministerul Transporturilor Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2015-2018 si a Planului de acțiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018 HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 HG
MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale HG
Ministerul Transporturilor H O T Ă R Â R E privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța HG
Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, precum și trecerea acestuia în domeniul public al județului Constanța HG
MINISTERUL APELOR SI PADURILOR HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2018 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.